MOT TAP THE CAC CA NHAN – Bien dao Le Vu Long – Tri Minh

Các nghệ sỹ của đoàn múa Nơi đến, trên sàn tập vở diễn “MỘT TẬP THỂ CÁC CÁ NHÂN”, Ảnh: Trí Minh

Speak Your Mind

*