Tác phẩm Những vết nước bẩn trên tường không thật sự nói về thư pháp.

Speak Your Mind

*